Деякі особливості методики викладання перекладу в полікультурному середовищі

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2617-3921.2020.18.339-347

Анотація

Актуальність статті зумовлена необхідністю нових підходів до навчання усного перекладу. Характерною ознакою сучасного суспільного розвитку є глобалізація. Культурна глобалізація сприяє розширенню міжкультурного спілкування. Міжкультурна співпраця повинна сприяти взаєморозумінню між народами шляхом створення умов для довіри, діалогу та миру. Глобалізація знань неможлива без перекладу. Саме переклад дає змогу транслювати знання з однієї культури в іншу. Роль перекладача у цьому процесі надзвичайно важлива. У статті розглядається використання методу рольової гри як невід’ємної частини сучасних технологій навчання, який забезпечує оволодіння нормами мовної культури, як засіб активізації професійних компетенцій майбутніх фахівців у галузі перекладу. Матеріалом дослідження слугував метод рольової гри у процесі підготовки перекладачів. Методика дослідження полягає в комплексному застосуванні різних методів: теоретичного, емпіричного, статистичного та методу моделювання. На наш погляд, цей метод, який дає змогу студентам перебувати в ситуації міжкультурної взаємодії, максимально наближеної до реальності, є одним з найефективнішим у методиці навчання усному перекладу. Для забезпечення автентичності ситуації міжкультурної взаємодії на перший план виходить метод рольової гри. Навчальні рольові ситуації створюють мотивацію для здійснення професійних компетенцій усного перекладача. Проведене нами дослідження показало високу ефективність методу рольової гри при навчанні усному перекладу. Результати дослідження дали змогу зробити такі теоретичні узагальнення: рольова гра підвищує мотивацію студентів, розвиває мислення, пам’ять та уяву, дає змогу використовувати мову в різних аспектах, зрозуміти тонкощі комунікації, полегшує входження студента у фахову діяльність перекладача.

Ключові слова: технологія навчання, рольова гра, перекладач, міжкультурна комунікація, перекладацькі компетенції, екстралінгвістичні фактори.

Посилання

Авраменко М.Л. Выбор практических методов и упражнений при обучении переводу. URL: http//www.natek.freenet.kz/2006/ Avramenko.rtf213.

Баранова С.В. Актуальні питання методики викладання перекладу. Вісник Сумського державного ун-ту. Сер.Філологічні науки. 2002. №4 (37). С.12-15.

Бахов І.С.Формування міжкультурної фахової компетентності майбутніх перекладачів у вищому навчальному закладі: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Нац. акад. внутр. справ. Київ, 2011. 22с.

Бідюк Н.М. Використання педагогічних технологій у підготовці майбутніх перекладачів в університетах Великої Британії / Н.М.Бідюк, О.В.Сергеєва. Наук. часоп. Нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова. Сер.17. Теорія та практика навчання та виховання: зб. наук. праць. К.: вид-во НПУ ім.. М.П. Драгоманова. 2011. Вип.18. С.9-14.

Бондаренко О.М., Коротяєва І.Б. Практичні методи та система вправ для формування перекладацької компетенції у студентів-перекладачів. Наук. записки НДУ ім. Гоголя. Сер. Філологічні науки. 2014. С.173-174.

Ганічева Т.В. Експериментальне дослідження ефективності методики навчання майбутніх філологів усного англомовного двостороннього перекладу у галузі прав людини. Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. 2007. №782. С.188-191.

Долга Т.О. Психологічні умови вдосконалення усної перекладацької діяльності студентів-філологів: автореф. дис. … канд. пед. наук: 19.00.07 / Нац. акад. пед. наук. Київ, 2011. 22 с.

Латышев Л.К. Перевод: проблемы теории, практики и методики: учебник. М.: Просвещение, 1988. 159 с.

Підручна З.Ф. Формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх перекладачів у процесі фахової підготовки: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. Тернопіль, 2008. 20 с.

Про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах: Положення Міністерства освіти і науки України від 2.06.93. URL: http://minagro.gov.ua/page/4943 (дата звернення: 05.03.2019).

Сыроваткин С.Н. Теория перевода в аспекте функциональной лингвосемиотики: учебник. Калининград: Калининградский гос. университет, 1978. 84 с.

Черноватий Л.М. Методика викладання перекладу як спеціальності: підручник. Вінниця: Нова книга, 2013. 276 с.

International Year of Languages. Promotion of International Communication. Published for the Department of General Assembly and Conference Management (DGACM). New York 08-55810. October 2008.1000 pp.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ