Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Рукопис подається у форматі *.doc, *.docx (MS Word): гарнітура Times New Roman, кегль 14 пт, міжрядковий інтервал 1. Поля ліворуч, вгорі, внизу -2,5, праворуч – 1 см. Відступ абзацу – 1,25 см.
 • Мови публікацій: українська, російська, англійська, німецька, французька.
 • Обсяг статті – не менше 8 сторінок.
 • При використанні спеціальних шрифтів або символів їх додають окремими файлами; сторінки не нумеруються.
 • Згідно з вимогами МОН України публікації у фахових виданнях повинні супроводжуватись УДК, анотацією англійською та українською мовами і переліком ключових слів (6-8).
 • Індекс УДК розташовують над заголовком статті окремим рядком, у лівому верхньому кутку без відступів та абзаців.
 • У наступному рядку вказуються відомості про автора:
  • праворуч (вирівнювання по правому краю тексту напівжирними літерами, курсивом) – ім’я та прізвище автора
  • рядком нижче курсивом – науковий ступінь та вчене звання, посада та повна назва місця роботи, номер ORCID
  • рядком нижче курсивом – місто, країна, контактні телефони та електронні адреси
  • усі відомості друкують у називному відмінку без відступів та абзаців
  • номер ORCID визначає автор (http://orcid.org/).
 • Назва статті друкується малими напівжирними літерами (крім першої літери першого слова та власних назв) без відступів та абзаців. Назва розташовується по центру, повинна відповідати змісту статті і містити не більше 12 слів.
 • Анотації подаються двома мовами (українською та англійською)
  • Розташовуються після назви статті, кегль 14, міжрядковий інтервал 1, ключові слова напівжирним шрифтом.
  • Обсяг анотації: українською мовою – 5-7 речень; англійською – 10-13 речень.
  • Кожна анотація містить: стислий зміст статті, ключові слова та не містить посилань на літературу.
  • Анотації подаються одним абзацом без підрозділів.
  • Ключові слова (6-8 слів) подаються у називному відмінку, не дублюються в заголовку, відповідають змісту роботи, розділені комою.

Керівництво для авторів

Запрошуємо до публікації наукових статей у фаховому 

збірнику “Сучасні дослідження з іноземної філології”,

випуск 18

 

У зв'язку із необхідністю підвищення якості публікації наукової інформації у фахових виданнях України, розвитку вітчизняного наукового потенціалу та інтеграцією українських наукових видань до світового наукового простору (згідно з Наказом МОН від 15.01.2018 / м. Київ / № 32), редакція фахового збірника наукових праць «Сучасні дослідження з іноземної філології» працює над оновленням його формату для можливості включення його до Нового переліку наукових фахових видань України і пропонує змінені вимоги до авторських рукописів статей.  

Основні зміни стосуються структури та змісту статті, які є наближеними до міжнародних, додаткового списку літератури (References), що подається  MLA стилем, і анотацій українською та англійською  мовою з ключовими словами.

Збірник наукових праць «Сучасні дослідження з іноземної філології»  представлено в репозитарію Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (Україна) та пошуковій системі Google Scholar. З 2004 року збірник  входить до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (на підставі постанов Президії ВАК України від 15.12.2004р. №3- 05/11; від 10.03.2010р. № 1- 05/2  та Наказом МОН України від 09.03.2016р. № 241).

У 2018 році Міжнародний Центр періодичних видань (International Standard Serial Number, Paris) включив збірник наукових праць "Сучасні дослідження з іноземної філології" до міжнародного реєстру періодичних засобів масової інформації і надав йому числовий код міжнародної ідентифікації ISSN 2617-3921.

Рубрики збірника: 1. Мовознавство  2. Літературознавство                   3. Методика викладання іноземних мов  4. Рецензії, презентації, огляди.

До друку приймаються наукові статті від науковців, спеціалістів з іноземної філології та методики викладання іноземних мов, аспірантів.

Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і посилань.

Статті, оформлення яких не відповідає вказаним вимогам,  до друку не приймаються.

 

Технічні вимоги до оформлення авторських рукописів

 1. Рукопис подається у форматі *.doc, *.docx (MS Word): гарнітура Times New Roman, кегль 14 пт, міжрядковий інтервал 1. Поля ліворуч, вгорі, внизу -2,5, праворуч – 2 см. Відступ абзацу – 1,25 см.
 2. Мови публікацій: українська, англійська, німецька, французька.
 3. Обсяг статті – не менше 8 сторінок.
 4. При використанні спеціальних шрифтів або символів їх додають окремими файлами; сторінки не нумеруються.
 5. Згідно з вимогами МОН України публікації у фахових виданнях повинні супроводжуватись УДК, анотацією українською та англійською мовами і  ключовими словами.
 6. Індекс УДК розташовують над заголовком статті окремим рядком, у лівому верхньому кутку без відступів та абзаців.
 7. У наступному рядку вказуються відомості про автора:
 • праворуч (вирівнювання по правому краю тексту напівжирними літерами, курсивом) – ім’я та прізвище автора
 • рядком нижче курсивом – науковий ступінь та вчене звання, посада та повна назва місця роботи, номер ORCID
 • рядком нижче курсивом – місто, країна, контактні телефони та електронні адреси
 • усі відомості друкують у називному відмінку без відступів та абзаців
 • номер ORCID визначає автор (http://orcid.org/).
 1. Назва статті друкується малими напівжирними літерами (крім першої літери першого слова та власних назв) без відступів та абзаців. Назва розташовується по центру, повинна відповідати змісту статті і містити не більше 12 слів.
 2. Анотації подаються двома мовами (українською та англійською)
 • Розташовуються після назви статті, кегль 14, міжрядковий інтервал 1
 • Обсяг анотації: українською мовою – 5-7 речень; англійською – 10-13 речень
 • Кожна анотація містить: стислий зміст статті, ключові слова та не містить посилань на літературу.
 • Анотації подаються одним абзацом без підрозділів.
 • Ключові слова (6-8 слів) подаються у називному відмінку напівжирним шрифтом, не дублюються в заголовку, відповідають змісту роботи, розділені  комою.

Стаття повинна містити наступні структурні частини напівжирним шрифтом: 1) Вступ (Introduction), що містить постановку проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями, аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); 2) Методологія та методи дослідження (Methodology/Methods); 3) Виклад основного матеріалу дослідження (Results and Discussion) з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 4) Висновки з дослідження  (Conclusions) і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку. 

У тексті статті посилання подаються у квадратних дужках. При посиланні в тексті у квадратних дужках вказувати номер позиції у списку використаної літератури i сторінку: [8, с. 56-57]. Якщо робиться відсилання до кількох джерел одночасно, їхні номери розділяються крапкою з комою: [1; 3]. Цитати з наукових статей, монографій і т. п. наводяться в «парних» лапках. Примітки (внизу сторінки чи наприкінці основного тексту) не допускаються.

Ілюстрації та таблиці в статті нумеруються і супроводжуються назвою під малюнком (таблицею) по центру. Приклади ілюстративного матеріалу виділяються курсивом.

У кінці статті через один рядок в алфавітному порядку наводиться список літератури (References), на яку посилається автор.

 

 

Умови та порядок прийняття статей до публікації

 

Статті до публікації у фаховому збірнику наукових праць «Сучасні дослідження з іноземної філології», випуск № 18 приймаються до 29 травня  2020 року.

В окремому файлі подаються відомості про автора (прізвище, ім'я та по батькові повністю), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, поштова адреса для надсилання збірника, контактний телефон, адреса електронної пошти). 

Після отримання статті та “сліпого” рецензування на ел. пошту автора надсилається інформація щодо прийняття статті до публікації та форми оплати.

Матеріали (наукову статтю, відомості про автора, відскановане підтвердження оплати коштів за публікацію та розсилку) надсилати за адресою:  fabian.myroslava@uzhnu.edu.ua  або  fu1314@ukr.net

 

Контактний телефон:   +380 66 290 6929 (проф. Фабіан Мирослава)

 

 

                                                                                                  Редакційна колегія 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.