Формування SOFT SKILLS на основі Business Partner (Пірсон)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2617-3921.2020.18.309-320

Анотація

Стаття стосується аналізу навчального комплексу Business Partner (Пірсон), що є яскравим прикладом формування soft skills у майбутніх успішних професіоналів, адже останні дослідження ринку праці відображають тенденцію підвищеної зацікавленості працедавців саме до таких навичок. Тому розгляд питання розвитку soft skills у студентів під час опанування дисципліни ІМПС надзвичайно важливе, що зумовлює актуальність дослідження. Для систематичного опису ілюстративного та теоретичного матеріалу стосовно досліджуваної проблематики був застосований описовий метод з прийомами контекстуального аналізу. Метод відбору прикладів дав можливість виявити та систематизувати завдання, що сприяють успішному формуванню soft skills. Єдиного перекладу терміна soft skills на разі не існує, тому найчастіше при перекладі це «м’які», людські або уніфіковані навички (компетенції). Soft skills – соціологічний термін, який відноситься до емоційного інтелекту людини. Це навички, вміння та характеристики, які дозволяють бути успішними у професійній діяльності. До них відносять: лідерські якості та вміння працювати у команді, вміння навчати та проводити переговори, вміння ставити та досягати поставлених цілей, управління часом, цілеспрямованість, презентаційні навички, навички ефективної комунікації, стресостійкість, креативність, творчий підхід до вирішення завдань та аналітичні здібності, тощо. Проте, сталого переліку, як і класифікації soft skills, не існує. Навчальний комплекс Business Partner передбачає модель змішаного навчання і включає найновішу сучасному розвитку економіки тематику й дозволяє успішно формувати наступні soft skills: комплексне багаторівневе вирішення проблем, критичне мислення, креативність в широкому сенсі, уміння управляти людьми, взаємодія з людьми, емоційний інтелект, формування власної думки та прийняття рішень, клієнтоорієнтованість, уміння вести переговори, когнітивна гнучкість розуму. Саме ці навички було визначено на Всесвітньому економічному форумі в Давосі як основні. Успішне формування soft skills на основі Business Partner дозволяє досягати вершин у всіх сферах професійної діяльності людини. Перспектива подальших досліджень передбачає залучення студентів до анкетування з метою виявлення глибини формування soft skills на основі Business Partner.

Ключові слова: soft skills, Business Partner, англійська мова, навички майбутнього, професіонал, іноземна мова за професійним спрямуванням.

Посилання

Длугунович Н. А. Soft skills як необхідна складова підготовки ІТ-фахівців. Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. Хмельницький, 2014. № 6. С. 239-242.

Коваль К. О. Розвиток «soft skills» у студентів – один з важливих чинників працевлаштування. Вісник Вінницького політехнічного інституту. Вінниця, 2015. № 2. С. 162-167.

Лавриш Ю. Навички соціальної взаємодії як необхідна складова підготовки інженерів у сучасному університеті. Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу «Переяслав Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Психологія. Переяслав Хмельницький, 2015. Вип. 37. С. 104-111 .

Ткачук І. І. Формування у старшокласників спрямованості на майбутній професійний успіх : дис… канд. пед. наук: 13.00.07/ Інститут проблем виховання НАПН України. Київ, 2016. 298 с.

Ткачук I., Сосновенко Н. Розвиток «soft skills» у студентів коледжів. URL: https://lib.iitta.gov.ua/717748/1/Tkachuk_Sosnovenko_soft%20 skills_2019_16-18.pdf (дата звернення: 30.04.2020).

Ермолаева Е. П. Профессиональная идентичность и маргинализм: концепция и реальность. Психологический журнал. Москва, 2001. № 4. С. 51-59.

10 професійних навичок, якими має оволодіти людина до 2020 року. URL: http://tvoemisto.tv/news/10_profesiynyh_navychok_yakym_maie_ ovolodity_lyudyna_do_2020_roku_76398.html4 (дата звернення: 19.01.2020).

Lansford L. Business Partner B1 Teacher’s Resource Book with MyEnglishLab. Longman (Pearson Education), 2018. 208 p.

Wade B. & Karyda M. Business Partner B1+. Teacher’s Resource Book with MyEnglishLab. Longman (Pearson Education), 2018. 208 p.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ