Самостійна робота як ефективна складова управління навчально-пізнавальною діяльністю у процесі навчання іноземній мові майбутніх фахівців

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2617-3921.2020.18.301-308

Анотація

У статті розглянуто самостійну роботу як одну з складових управління навчально-пізнавальною діяльністю майбутніх фахівців вищих навчальних закладів. Зазначено, що ефективність управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів забезпечується організацією самостійної роботи. Відповідно вона передбачає розробку завдань, які відповідають певним вимогам, а саме: мають бути різноманітними за тематикою – охоплювати найрізноманітніші соціально-культурні аспекти та професійно-орієнтовані проблеми. Також забезпечувати реалізацію індивідуального підходу через урахування пізнавальних інтересів студентів. Наприклад, можливість працювати із різноплановими текстами: хтось віддає перевагу публіцистиці, інші науково-популярній тематиці, художній літературі. Визначено компоненти самостійної роботи: цільовий, змістовий, стимуляційно-мотиваційний, організаційно-діяльнісний, контрольно-регуляційний та оціночно-результативний. Розкрито особливості та сутність самостійної роботи. Розкриття сутності самостійної роботи через визначення її компонентів, а також досвід конструювання завдань для самостійної роботи студентів немовних спеціальностей у процесі вивчення ними іноземної мови дозволили сформулювати вимоги до розробки самостійних робіт. Урахування необхідності конструювання різнорівневих завдань для самостійної роботи передбачає обґрунтування структури завдань. Якраз вони спрямовані на діяльність репродуктивного, продуктивного, творчого і дослідницького рівнів. Таким чином, реалізація системи управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів забезпечується через організацію самостійної роботи студентів. Вища школа послідовно, але неминуче переходить від передачі інформації до управління навчально-пізнавальною діяльністю, формування в студентів навичок самостійної роботи. Згідно з Положенням про організацію навчального процесу у ВНЗ, самостійна робота студентів є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у вільний від обов'язкових навчальних занять час.

Ключові слова: іноземна мова, навчально-пізнавальна діяльність, самостійна робота, компоненти самостійної роботи, завдання для самостійної роботи, майбутні фахівці.

Посилання

Біров І.Й., Канюк О.Л., Кіш Н.В. Німецька мова для інженерів : навчальний посібник. Ужгород : ПП Данило, 2007. 171 с.

Гарунов М.Г., Пидкасистый П.И. Сущность, содержание и методы исследования самостоятельной работы студентов. Методология и методы исследования проблем педагогики высшей школы. Тюмень, 1980. Вип. 73. С.17–28.

Кіш Н.В. Педагогічні умови формування культури іншомовного професійного спілкування майбутніх інженерів : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Тернопільський нац. пед. ун-т ім.В.Гнатюка. Тернопіль, 2015. 20 с.

Ляудис, В. Я. Методика преподавания психологии : учеб. пособие. СПб: Питер, 2007. 192 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ