Сприйняття північних діалектів україномовними білінгвами

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2617-3921.2020.18.143-157

Анотація

Стаття присвячена вивченню усної діалектно-забарвленої мови британського типу вимови в аспекті її сприйняття. Воно спрямоване на вивчення фонетичних характеристик, що відрізняють акценти північного регіону Англії від вимовної норми, а також на виявлення труднощів сприйняття, викликаних лінгвістичною невідповідністю діалектів літературної норми. Актуальність теми дослідження визначається тим, що для досягнення адекватного взаєморозуміння в зв’язку з варіативністю форм мови в різних діалектах національної мови виникає необхідність вирішення ряду проблем взаємодії лінгвістичних чинників літературної норми та регіональних діалектів в процесі мовної комунікації. Метою статті є виявлення та аналіз характерних рис північних діалектів сучасної Англії, а також визначення глибини сприйняття усного дискурсу носіями орфоепічної норми та україномовними білінгвами в контексті аудіо записів та письмових транскриптов звучащої мови. У корпус для звукового фонетичного дослідження увійшли 6 монологів – оповідань тривалістю звучання близько 9 хвилин. Суть дослідження полягала в дослідженні глибини сприйняття північного діалекту україномовними білінгвами. В результаті фонетичного аналізу англійської усної мови не тільки була підтверджена гіпотеза, що розуміння змісту уривків представляє велику трудність, ніж визначення та характеристика емоцій виражених в тексті, але і виявлено специфічні труднощі процесу сприйняття діалектно–забарвленої мови україномовними білінгвами. Фонетичні відмінності північних діалектів більшою мірою ускладнюють адекватне сприйняття звучащої діалектно–забарвленої мови україномовними білінгвами, а також носіями англійської мови. Було визначено, що відмінності систем голосних в якісній та кількісній відносинах, а також модифікація приголосних звуків у зв’язному мовлення перешкоджають адекватному розумінню сенсу реципієнтами. Таким чином, в дослідженні, проведеному на матеріалі звучащіх текстів, в результаті другого типу аудитивного аналізу було встановлено, що просодія, як складова фонетичного аспекту мови безпосереднім найактивнішим чином впливає на досягнення ефективності комунікації. Адекватне декодування інформації, закладеної в тембральні характеристики висловлювання, дозволяє оптимізувати процес спілкування між мовцями. Крім того, було визначено, що мовна компетенція реципієнтів не впливає на їх здатність інтерпретувати регіонально маркований текст, а саме сприймати емоційну сторону усного дискурсу і розуміти зміст тексту.

Ключові слова: регіональні діалекти, фонетика, вимовна норма, білінгви, міжкультурна комунікація, орфоепічна норма.

Посилання

Бродович О.И. Диалектная вариативность английского языка: аспекты теории. Л., 1988.

Бернштейн С.И. Вопросы обучения произношению (применительно к преподавателю русского языка иностранцам). Вопросы фонетики и обучения произношению. М., 1975. С. 5 – 62.

Бубнова Г.И. Основные интонационные контуры: акустическая форма и функции, выполняемые в устнопорождаемой монологической речи. Экспериментальные исследования звучащей речи: сб. науч. тр. РАН Ин-т языкознания / отв. ред.: К.И. Долотин, А.М. Шахнарович. М., 1998. С. 3 – 28.

Давыдов М.В., Рубинова О.С. Ритм английского языка: монография. М.: Диалог – МГУ, 1997. 115 с.

Жирмунский В.М. Немецкая диалектология. М. – Л.: 1956. С. 635.

Зимняя И.А. Психология обучения неродному языку. М.: Рус. яз., 1989. 219 с.

Крицберг Р.Я. Дивергенция и конвергенция региональных вариантов английского языка: автореферат ... д-ра филол. наук: 10.02.04. / Киевский национальный лингвистический университет. Киев, 2001. 35 с.

Ледяева Е.В. Интонационное оформление дискурсивных элементов в английской разговорной речи (на материале йоркширского диалекта английского языка): автореф. … к-та филол. наук / Ивановский государственный университет. Иваново 2002. 19 с.

Маковский М.М. Английская диалектология. Современные английские территориальные диалекты Великобритании. М.: КомКнига, 2005. 84 с.

Травкина А.Д. Типологически релевантная вариативность стандартной произносительной формы английского слова: автореф. дис. … д-ра филол. наук: 10.02.20 / Тверской государственный университет. Тверь, 2001. 36 с.

Шевченко Т.И. Современное английское произношение: формы и факторы развития. Проблемы современной фонетики: сборник научных трудов МГЛУ. Вып. 507. М. 2005. С. 202 – 210.

Ярцева В.Н. Развитие национального литературного английского языка. М.: Едиториал УРСС, 2004. 288 с.

Cruttenden A. Gimson’s Pronunciation of English. London: Edward Arnold, 2001. 320 p.

Crystal D. Cambridge Encyclopedia of the English Language. Cambridge, 1995. 429 p.

Dyer S. Dialect of the West Riding of Yorkshire. A short history of Leeds and other towns. Wakefield: S.R. publ., 1970. 142 p.

Honey J. Does accent matter? The Pygmalion Factor. London, 1989. 208 p.

Honeybone P. Why everyone should be interested in Northern English ‘t-r’. Workshop on Northern Englishes. Lancaster University, March 2006. URL: http://www.englang.ed.ac.uk/people/patrick2.html

Kellett A. The Yorkshire Dictionary of Dialect, Tradition and Folklore. Smith Settle, 2002. 217 p.

Labov W. Principles of Linguistic Change. Volume 1: Internal Factors. Cambridge: Blackwell, 1994. 641 p.

Trudgill P. The Dialects of England. Oxford: Blackwell Publishers, 1990. 176 p.

Wakelin M.F. Discovering English Dialects. Aylesbury (Bucks): Shire Publications, 1978. 63 p.

Watson K. Lenition and segmental interaction: evidence from Liverpool English (and Spanish). 2006. 16 p.

Wells J.C. Accents of English. Vol.11. The British Isles. Cambridge: Cambridge university press, 1982. 465p.

##submission.downloads##