Особливості перекладу реалій з англійської на українську, угорську та російську мови (на матеріалі твору А. Конан-Дойля «Собака Баскервілів»)

Автор(и)

  • Світлана Мишко ДВНЗ«Ужгородський національний університет»,
  • Катерина Лізак Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ,

DOI:

https://doi.org/10.24144/2617-3921.2020.18.101-111

Анотація

В статті розглядаються проблеми перекладу, які через свою творчу природу були нескінченним джерелом наукових дискусій. Одне з таких питань - переклад реалій або слів, пов'язаних з культурою, оскільки крім володіння принаймі двома мовами, перекладачеві потрібні глибокі знання та розуміння історичного походження нації, її культури та традицій. Перекладацькою практикою підтверджено, що при перекладі реалій виникають певні труднощі, але це не означає, що вони не можуть бути перекладені. Ми поділяємо думку перекладознавців, відповідно до якої поняття «реалія» слід відмежувати від поняття «термін». Слід підкреслити, що особливе місце в перекладі реалій займає переклад лакун, які пов'язані з відсутністю або наявністю самої реалії в культурі того чи іншого народу. Лакуни навіть називали білими плямами на семантичній мапі мові. Метою дослідження є аналіз літератури, присвяченої перекладу реалій та виявлення подібностей та відмінностей перекладу реалій з англійської на українську, угорську та російську мови, пов'язаних із відмінностями культур носіїв мови (на матеріалі твору А. Конан-Дойля «Собака Баскервілів»). Відповідно до мети в роботі використано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, які забезпечили цілісний підхід до вирішення проблеми, а саме: методи критичного аналізу та синтезу, описовий, порівняння, аналогії та узагальнення. Теоретичні рамки нашого дослідження базуються на таксономії перекладацьких операцій К.Кінги. Автори приходять до висновку, що прекладач на українську мову обирає перекладацькі трансформаціїї більш строго дотримуючись теорії. Угорський та російський перекладачі виявляють більшу автономію в перекладі там, де конкретна трансформація не є обов’язковою. Результати, отримані при аналізі перекладу на мови, які належать до різних мовних сімей, можуть представляти певний інтерес для теорії перекладу. Результати дослідження можуть слугувати основою для майбутнього дослідження.

Ключові слова: переклад, транформаційні операції, перекладацькі операції, лексична трансформація, культурні відмінності, культурний термін, реалія, лакуна.

Посилання

Бархударов, Л. С. Язык и перевод. М.: Международные отношения, 1975. 239 с.

Верещагин, Е. М., Костомаров В. Г. Лингвострановедческая теория слова. М.: Русский язык, 1980. 320 с.

Виноградов, В. С. Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы) .М.: Издательство института общего среднего образования РАО, 2001. 224 с.

Влахов С. Непереводимое в переводе М. : Международные отношения, 1980. 381 с.

Герберт Алина Андреевна. Особенности перевода культурных реалий (на материале произведений Е.Замятина и А.Гавальда). Вестник ВолГУ.Серия 9. Вып.12.2014. сс.103-104

Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты): Учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз. М. : Высшая школа, 1990. сс. 227–246.

Конан Дойл А. Собака Баскервілів. URL: https://read online.in.ua/read/ sobaka_baskerviliv/

Конан Дойл А.Собака Баскервилей. URL:http://www.221b.ru/archive/ The_Hound_of_the_Baskervilles.pdf

Минченков А. Г.Лакуны номинации как переводческая проблема. Вестник СПбГУ. Сер. 9. 2011. Вып. 2, сс.166-172

Мусина Надира Мейрамовна. Peculiarities of realities translation (on the material of literary work). Молодой учёный №15 (201), апрель 2018 г.

Реалия как объект перевода. URL: http://study-english.info/article075.php

Ревзин И.И., Розенцвейг В.Ю. Основы общего и машинного перевода. М.: Высшая школа, 1964. 244 с.

Томахин Г.Д. Реалии – американизмы: Пособие по страноведению. Учебное пособие для институтов и факультетов иностранных языков. М.: Высшая школа, 1988. 239 с.

Швейцер А.Д. Теория перевода: статус, проблемы, аспекты. М.: Наука, 1988. 215 с.

Conan Doyle A. The Complete Sherlock Holmes. L: Hamlyn Publishing, 1984. 1083p.

Guerra A.F. Translating Culture: Problems, strategies and Practical Realities. URL: https://www.sic-journal.org/ArticleView.aspx?aid=173

Kade, Otto, ed. Probleme des übersetzungswissenschaftlichen Textvergleichs. Leipzig: VEB Verlag Enzyklopädie, 1981.In: Guerra A.F. Translating Culture: Problems, strategies and Practical Realities. URL: https://www.sic-journal.org/ArticleView.aspx?aid=173

Kinga K. Languages in Translation. Budapest: Scholastica. Unchanged reprint, 2007. 473p.

Sir Arthur Conan Doyle. A sátán kutyája. URL: https://mek.oszk.hu/ 01700/01718/01718.pd

##submission.downloads##