Просодія территоріальних діалектів США

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2617-3921.2020.18.56-71

Анотація

Це дослідження присвячене вивченню інтонаційного оформлення регіонально маркованого тексту. У фокусі уваги даного дослідження знаходиться американський варіант англійської мови (АмА). Незважаючи на великий експериментально фонетичний матеріал, накопичений в області дослідження територіальної диференціації вимови в США, інтонаційні особливості регіональних діалектів залишаються поки недостатньо освітленими. Таким чином, актуальність дослідження обумовлюється необхідністю комплексного вивчення всіх інтонаційних параметрів, що характеризують мову носіїв територіальних діалектів АмА. Мовна ситуація в США характеризується наявністю явища «диглосії». Термін «диглосія» позначає вживання в одному і тому ж мовному колективі як літературної норми, так і її варіантів, діалектів, а також взаємодію діалектів однієї і тієї ж мови між собою в мові індивіда. Для території Сполучених Штатів Америки характерна унікальна мовна ситуація, яка дає можливість вивчення регіональної варіативності АмА, і тому вона привертає увагу численних дослідників. Проведений акустичний експеримент дозволив автору розробити класифікацію територіальних діалектів американського варіанту мови. За основу цієї класифікації був узятий інтонаційний критерій (відмінності у синтагматичному членуванні речення, показників мінімального, максимального та середнього значень ЧОТ (частота основного тону), діапазоні звучання та дистрибуції термінальних тонів). Згідно даним критерієм регіональні діалекти американського варіанту англійської мови поділяються на п'ять основних типів: Північний; Північно-Східний; Середньо-Західний; західний; Південний. Як видно з наведеної вище класифікації, ступінь варіювання, інтонаційних параметрів вище по осі Північ – Південь, ніж по осі Захід – Схід. Це підтверджує теорію Девіда Кристала про те, що початковий поділ поселень на Південні та Північно-Східні впливає і на стан сучасних територіальних діалектів США. Таким чином, можна зробити висновок про те, що мова носіїв територіальних діалектів в АмА характеризується більшою варіативністю на сегментному рівні в порівнянні з супрасегментних. Найбільш показовим інтонаційним параметром з'явився частотний діапазон, який звужується в міру просування з Півдня на Північ, а в Західних та Середньо-Західних діалектах займає проміжне положення.

Ключові слова: електронно-акустичний аналіз, регіональна вимова, мелодика, інтонація, частота основного тону (ЧОТ), інтенсивність, темп, синтагма.

Посилання

Агальцов A.A. Формы фонетического варьирования гласных в американском стандартном произношении. Звучащая речь: теория и практика: сб. науч. трудов. Вып. 453. М.: МГЛУ, 2000. С. 87 – 101.

Бабушкина Е.А. Территориальная вариативность просодии английской речи в США (экспериментально-фонетическое исследование речевого континуума по оси север-юг): дис. ... канд. филол. наук: 10.02.04 / М.: МГЛУ, 2000. 141 с.

Блохина Л.П., Потапова Р.К. Методика анализа просодических характеристик речи: методические указания. М.: МГПИИЯ, 1982. 73 с.

Бровченко Т.А. О просодике коммуникативных единиц монологической речи. Интонация. К.: Вища школа, 1978. 130 с.

Бровченко Т.А., Волошин В.Г. Обобщенный интонационный контур как форма изображения речевого сигнала. Тезисы докладов на Всесоюзной школе-семинаре АРСО – 13 (г. Новосибирск, 23 – 28 июля 1984 г.). Новосибирск, 1984. С. 15 − 17.

Бровченко Т.А., Волошин В.Г. Методические указания по математической обработке и анализу результатов фонетического эксперимента. Одесса: ОГУ, 1986. 48 с.

Козырева М.Н. Введение в изучение английского речевого голоса (голосообразования). М.: Изд-во МГУ, 1986. 97 с.

Макдэвид Р.И. Диалектные и социальные различия в городском обществе. Новое в лингвистике. Вып. VII: Социолингвистика. М.: Прогресс, 1975. С. 363 – 381.

Пальченко Н.В. Социокультурный аспект акцентуации в американском варианте английского языка: дис. ... канд. филол. наук: 10.02.04 / М.: МГЛУ, 2002. 169 с.

Полетаев Д.И. Социальная дифференциация интонации в ограниченном речевом сообществе (экспериментально-фонетическое исследование на материале речи жителей г. Анкориджа, штат Аляска, США): дис. ... канд. филол. наук: 10.02.04 / М.: МГЛУ, 1997. 153 с.

Романова Е.Ю. Просодическая вариативность американской монологической речи в различных возрастных группах. Фонетическая вариативность современной английской речи: вестник Московского государственного лингвистического университета. Вып. 523. Серия Лингвистика. М.: Рема, 2007. С. 116 – 125.

Соболь Ю.А. Языковые контакты в диалектах Верхнего Среднего Запада США (взаимодействие вокалических систем): дис. ... канд. филол. наук: 10.02.04 / ЛГУ им. Жданова, 1986. 212 с.

Шахбагова Д.А. Фонетические особенности произносительных вариантов английского языка. М.: Высш. школа, 1982. 128 с.

Швейцер А.Д. Социальная дифференциация английского языка в США. М.: Наука, 1983. 216 с.

Шевченко Т.И. Социальная дифференциация английского произношения: моногр. М.: Высш. шк., 1990. 142 с.

Якутина М.В. Темпоральные характеристики судебной речи американских юристов (на материале звучащей речи участников судебного процесса в Верховном суде США). Фонетическая вариативность современной английской речи: вестник Московского государственного лингвистического университета. Вып. 523. Серия Лингвистика. М.: Рема, 2007. С. 192 – 203.

Campbell L. Sociolinguistics in the USA. Sociolinguistics: an international Handbook of the science of language and society / ed. Ulrich Ammon, Norbert Dittmar, Klaus J. Matteier, and Peter Trudgill. Berlin: Mouton de Gruyter, 2006. P. 252 – 266.

Carver C.M. American Regional Dialects: A Word Geography. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1989. 336 p.

Cassidy F.C. Dialect studies: regional and social. Current trends in linguistics. Vol. 10, Pt. 1. The Hague, Mouton, 1973. P. 75 – 100.

Crystal D. English as a global language. Cambridge University Press, 2003. 212 p.

Kurath H. The Pronunciation of English in the Atlantic States. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1961. 182 p.

Labov W. Sociolinguistic Patterns. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1972. 344 p.

Labov W. Coexistent Systems in African-American English. The Structure of African-American English / ed. S. Mufwene, J. Rickford, J. Baugh and G. Bailey. London: Routledge, 1998. P. 110 – 153.

Labov W. Pursuing the cascade model. Social dialectology: in honour of Peter Trudgill / ed. David Britain and Jenny Cheshire. Vol. 16. Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2003. P. 9 – 22.

McDavid R.Varieties of American English. Stanford University Press, 1980. 383p.

Preston D. Systematic accommodation. Social dialectology: in honour of Peter Trudgill / ed. David Britain and Jenny Cheshire. Vol. 16. Amsterdam – Philadelphia: John Benjamin’s Publishing Company, 2003. P. 39 – 58.

Trudgill P. The Social Differentiation of English in Norwich. Cambridge: Cambridge University Press, 1974. 211 p.

Trudgill P. Sociolinguistics: An Introduction. Middlesex: Penguin Books Ltd, 1976. 189 p.

##submission.downloads##