Англійські категоріальні пасивні конструкції в синхронії та діахронії

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2617-3921.2020.18.34-46

Анотація

Проблема пасивного стану в англійській мові привертає увагу лінгвістів на протязі довгого періоду часу. Об’єктом дослідження є одиниці різних рівнів мови, які використовуються для передачі значення пасивності в англійській мові. Мета роботи полягає в структуруванні функціонально семантичного поля пасивності в англійській мові, в вивченні пасивних конструкцій в історичній ретроспективі протягом всього ново англійського періоду, а також у виявленні функцій пасиву в текстах різних типів дискурсу. Різні аспекти цієї категорії досить добре вивчені, проте багато моментів, як і раніше залишаються предметом наукової дискусії. Складність розкриття значення пасиву складається в неоднорідності його семантики, для розуміння якого необхідний облік різних мовних рівнів. Мовні засоби різних рівнів, які виражають одне значення, є пов'язаними певними відносинами, завдяки яким утворюються функціонально-семантичні поля. У нашій роботі дослідженню піддається функціонально семантична категорія пасивності, яка репрезентується не тільки морфологічними, а й лексико-семантичними засобами. Пасивність же розглядається нами як заставне значення, при якому процесуальний ознака привноситься ззовні. У своїй роботі ми звертаємося до структурування функціонально-семантичного поля пасивності в сучасній англійській мові, яке має свій центр і периферію. В результаті аналізу частотності вживання категоріальних засобів вираження пасивності в сучасній англійській мові кінця XX – початку ХХІ ст. нами були отримані дані, які свідчать, що пряма пасивна конструкція становить 54,08% від загального числа прикладів категоріальних засобів вираження пасивності в сучасній англійській мові кінця XX – початку XXІ ст., за рахунок збільшення кількості інших типів пасивних конструкцій; кількість прямих пасивних конструкцій зменшилася, але вони як і раніше є самими частотними. Таким чином, в ході нашого дослідження, виявлено, що всі типи пасивних конструкцій категоріальних засобів вираження пасивності виявилися досить рухливими. Необхідно також підкреслити, що в ранній ново англійській мові зустрічаються категоріальні пасивні конструкції всіх типів, це свідчить про вже сформовані пасивні конструкції в зазначений період. Крім того, динаміка змін по тимчасовим відрізкам підтверджує зростання частотності вживання пасивних конструкцій до кінця XIX – початку XX ст. В англійській літературі кінця XX – початку ХХІ ст. навпаки спостерігається яскраво виражена і досить чітко реалізується тенденція до зниження частки пасиву в дієслівній системі. Також отримані дані представлені в вигляді таблиці 1 (необхідно нагадати, що зазначені числові дані – це відношення кількості прикладів до числа проаналізованих сторінок). Отримані результати дозволяють нам говорити про зміни, що відбулися в системі категоріальних засобів вираження пасивності.

Ключові слова: історичний період, пасивність, прийменниковий тип, суб'єктно-предикативний тип, безособовий тип, післялог.

Посилання

Андриевская Л.И. Развитие некоторых типов субъектно-предикативных сочетаний в английском языке: автореф. … дис. канд. филол. наук: 10.02.04 Л.,1958. 18 с.

Гусейнов Б.М. Пассив в ранненовоанглийском языке: aвтореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.04. Л., 1980. 25 с.

Гухман М.М. Становление страдательного залога германских языков и развитие строя предложения (из истории предикативных отношений): aвтореф. дис. ... докт. филол. наук. М.-Л., Акад. наук СССР, 1950. 53 с.

Дмитриева Н.А. Становление и развитие аналитического пассива в английском языке: aвтореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.04. М., 1965. 20 c.

Сигарева Н.Н. Пассивные конструкции в древнеанглийском языке: дис. ... канд. филол. наук.: 10.02.04. Л., 1984. 160 с.

Есперсен О. Философия грамматики. М.,1958. 403 с.

Расторгуева Т.А. О методах преподавания пассива в английском языке. Тезисы докладов: конференция по вопросам грамматики германских и романских языков, 17-20 ноября, МГПИИЯ,1959. С.15 – 19.

Хвесина М.В. Развитие субъектно- и объектно-предикативных конструкций в английском языке: автореф. дис. ...канд. филол. наук. М., 1973. 29 с.

Шавкун И.Г. Развитие семантико-синтаксической сочетаемости глагола в форме страдательного залога (на материале английского языка XIV – XVII вв.): дис. ... канд. филол. наук: 00.00.00. Москва, 1984. 166 с.

Blokh M.Y. A Course in Theoretical English Grammar. M.: «Высшая школа», 1983.

Bryant, M.M. The Passive Construction. College English. Vol.21, № 4, 1960. P. 230– 232.

Curme G. The Proper Subject of a Passive Verb. M.L.N., 1928. P. 90 – 101.

Layons J. Semantics. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. Vol. 2. 371p.

Palmer P.A. Linguistic Study of the English Verb. L.: University of Miami press, 1968. 199 p.

Sweet H.A New English Grammar, Logical and Historical. Oxford, 1940. 499 p.

##submission.downloads##