Фонетико-графічна асиміляція запозичених лексем мовою-реципієнтом

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2617-3921.2020.18.26-34

Анотація

У даній статті розглядаються теоретичні засади засвоєння слів іншомовного походження лексичною системою мови-реципієнта. Метою статті є подання огляду лінгвістичної літератури, що досліджує особливості асиміляції запозичених лексичних одиниць. Актуальність даної проблематики полягає в тому, що деякі аспекти адаптації та нормалізації запозичених лексем у мові-реципієнті є на сьогоднішній день невирішеними. Лексичне запозичення є складним процесом, якого неможливо уникнути у сучасному глобалізованому світі. В результаті цього процесу у мові-реципієнті з’являється нова лексична одиниця. До певного моменту ця одиниця сприймається як чужорідна, оскільки має ознаки слова мови-джерела. Поступово слово починає перетворюватися згідно з правилами мови-реципієнта. Ці перетворення відбуваються на всіх рівнях мови: фонетичному, орфографічному, граматичному та семантичному. Кожне запозичене слово має можливість повністю адаптуватися у системі мові-реципієнта. Однак на практиці часто цей рівень засвоєння є лише частковим. На початковому етапі відбуваються фонетичні зміни. Вимова запозиченого слова пристосовується до вимови слів мови-реципієнта. Відбуваються також суттєві графічні зміни, оскільки найчастіше мови користуються різними графічними системами. Оскільки у даній статті нас цікавлять саме фонетичні та графічні зміни, ми детальніше зупинимось на особливостях фонетико-графічної асиміляції запозичених слів. Відсутність чітких та уніфікованих норм щодо передачі матеріальної форми запозичених лексичних одиниць призводить до зростання кількості варіантів передачі нових лексем з різних мов. Вирішення цієї проблеми є особливо актуальним на сьогоднішньому етапі, коли українська мова вступає у прямі, безпосередні контакти з багатьма мовами світу.

Ключові слова: фонетична адаптація, іншомовне слово, процес запозичення, прототип, укорінення, фонетичні субституції.

Посилання

Блумфилд Л. Язык / ред. М.М. Гухман. Москва : Прогресс, 1968. 607 с.

Гринёв С.В. Терминологические заимствования (краткий обзор состояния вопроса). Лотте Д.С. Вопросы заимствования и упорядочения иноязычных терминов и терминоэлементов. Москва : Наука, 1982. С. 108—135.

Ґудманян А.Ґ. Фонографическая адаптация заимствованных антропонимов (на материале английского и украинского языков) : дисс. … канд. филол. наук : 10.02.15. Ужгород, 1992. 458 c.

Задорожний Б.М. Ще раз про те, як писати іншомовні слова. Український правопис: так і ні (Обговорення нової редакції «Українського правопису»). Київ : Рідна мова, 1997. С. 103—106.

Кислюк Л.П. Словотвірний потенціал запозичень в сучасній українській літературній мові (на матеріалі англійських та німецьких запозичень) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15. Київ, 2000. 17 с.

Кияк Т.Р. До питання про «своє» та «чуже» в українській термінології. Мовознавство. Київ, 1994. №1. С. 22—25.

Климов Г.А. Языковые контакты. Общее языкознание. Формы существования, функции, история языка. Москва : Наука, 1970. С. 315—386.

Комлев В.И. Фонетическое, орфографическое и морфологическое освоение французских заимствований в немецком языке : дисс. … канд. филол. наук : 10.02.15. Ленинград, 1972. 220 с.

Коротких Ю.Г. Лексическое заимствование в современном немецком языке (на материале разговорной речи). Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1980. 109 с.

Олексієнко С.І. Процеси освоєння іншомовних слів. Питання східнослов’янської лексикографії 16—17 ст. (матеріали симпозіуму). Київ : Наукова думка, 1979. С. 107—111.

Пауль Г. Принципы истории языка / ред. А.А. Холодовича. Москва : Изд-во иностр. лит-ры, 1960. 500 с.

Рот О.М. До питання про фонологічну адаптацію лексичних запозичень (на матеріалі фонологічного засвоєння російських неологізмів радянської епохи німецькою мовою). Іноземна філологія. Львів, 1966. Вип.6. С. 7—11.

Рубинчик Ю.А. Фонетико-графические изменения арабских заимствований и отражение их в словарях персидского языка. Ирано-афразийские языковые контакты. Москва : Наука, 1987. С. 125—132.

Сепир Э. Язык. Введение в изучение речи / пер. с англ. А.М. Сухотин. Москва—Ленинград : Соцэкгиз, 1934. 467 с.

Тимофеева Г.Г. Английские заимствования в русском языке (фонетико-орфографическая ассимиляция) : автореф. дисс. … д-ра. филол. наук : 10.02.02. Санкт-Петербург, 1992. 30 с.

##submission.downloads##